جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 132,601 52.08 215,563 45.35 313,157 53.88 297,663 52.79
اوراق مشارکت 4,570 1.79 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 113,173 44.45 258,350 54.35 267,373 46 265,703 47.12
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی
سایر دارایی ها 4,248 1.67 1,456 0.31 708 0.12 492 0.09
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 227,091 89.2 241,687 50.84 313,157 53.88 297,663 52.79