بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 181,505 71.8 394,589 76.06 426,642 77.43 469,636 77.11
اوراق مشارکت 46,573 18.42 32,521 6.27 39,913 7.24 36,206 5.94
سپرده بانکی 34,615 13.69 79,407 15.31 69,255 12.57 78,581 12.9
وجه نقد 0 0 3 0 2 0 0 0
سایر دارایی ها -9,893 -3.91 12,237 2.36 15,199 2.76 24,642 4.05
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 181,505 71.8 394,589 76.06 426,642 77.43 469,636 77.11