جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/04/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,265,296 85.93 7,564,347 94.21 9,820,270 94.75 9,828,877 91.45
اوراق مشارکت 101,059 3.83 324,165 4.04 374,832 3.62 904,904 8.42
سپرده بانکی 221,218 8.39 129,744 1.62 157,485 1.52 2,081 0.02
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی
سایر دارایی ها 48,496 1.84 11,300 0.14 11,716 0.11 11,791 0.11
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 3,281,306 124.48 7,564,347 94.21 9,820,270 94.75 9,828,877 91.45