ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی شهرک غرب (قدس) - خيابان فلامک شمالي - نبش خيابان درخشان - برج آريو - ط٥ - واحد٣ تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران-شعبه مرکزی 1 شهرک غرب (قدس) - خيابان فلامک شمالي - نبش خيابان درخشان - برج آريو - ط٥ - واحد٣ ٦-٨٨٣٧٥٣٧٥