دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 گروه مالی پارسیان 100,000 %50.00
2 بیمه پارسیان 50,000 %25.00
3 تجارت الکترونیک پارسیان 30,000 %15.00
4 تامین سرمایه لوتوس پارسیان(سهامی عام) 20,000 %10.00