دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 گروه مالی پارسیان 100,000 %50.00
2 بیمه پارسیان 50,000 %25.00
3 تامین سرمایه لوتوس پارسیان 20,000 %10.00