بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق

توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری امید لوتوس پارسیان دانلود فایل 1397/05/09
بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری امید لوتوس پارسیان دانلود فایل 1398/06/17
بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری امید لوتوس پارسیان دانلود فایل 1398/09/27