بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اخبار

عنوان تاریخ درج
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 15 مورخ 13980729 1398/07/29
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 14 مورخ 13980729 1398/07/29
برگزاری مجمع عمومی صندوق ساعت 15 مورخ 13980729 1398/07/17
برگزاری مجمع سالانه صندوق ساعت 14 مورخ 13980729 1398/07/17
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 14 مورخ 13980602 1398/06/02
برگزاری مجمع ساعت 14 امیدنامه ای مورخ 13980602 1398/05/23
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 11مورخ 13980311 1398/03/11
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 10 مورخ 13980311 1398/03/11
برگزاری مجمع ساعت 11 امیدنامه ای مورخ 13980311 1398/02/31
برگزاری مجمع ساعت 10 اساسنامه ای مورخ 13980311 1398/02/31
تغییر هویت دیداری صندوق سرمایه گذاری امید لوتوس پارسیان 1398/02/21
اسامی حاضرین در مجمع 1397/10/29 1397/10/29
آگهی دعوت به مجمع 1397/10/29 1397/10/18
اسامی حاضرین در مجمع 1397/08/02 1397/08/02
اسامی حاضرین در مجمع سالانه 1397/08/02 1397/08/02
آگهی دعوت به مجمع 13970802 1397/07/22
آگهی دعوت به مجمع سالانه 13970802 1397/07/22
اسامی حاضرین در مجمع 1397/06/21 1397/06/21
برگزاری مجمع صندوق مورخ 1397/06/21 1397/06/11
دعوت به مجمع 1396/12/08 1396/11/29
دعوت به مجمع مورخ 96/07/22 1396/07/11
دعوت به مجمع مورخ 96/06/22 1396/06/12
اسامی حاضران در مجمع 1395/12/10 صندوق 1395/12/22
مجمع سالانه صندوق 1395/07/11
مجمع صندوق 1394/12/17
دعوت به مجمع سالانه 1394/07/29
تصویب افزایش کارمزد متولی صندوق 1394/05/17
دعوت به مجمع 1394/04/16
دعوت به مجمع 1394/02/14