بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری امید لوتوس پارسیان به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری امید لوتوس پارسیان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری امید لوتوس پارسیان

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری امید لوتوس پارسیان به همراه توضیحات