بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه تغییرات امیدنامه مجمع 13980602 تصویب اضافه نمودن نماد صندوق بادرآمد ثابت تصمیم جهت بازارگردانی و حذف کارمزد ابطال 1398/06/16
صورتجلسه تصویب اساسنامه جدید NAV جداگانه / اعمال تغییرات از تاریخ 1398/06/31 1398/05/12
صورتجلسه تصویب امیدنامه جدید NAV جداگانه / تصویب هزینه نرم افزار / تصویب کارمزد متولی اعمال تغییرات از تاریخ 1398/06/31 1398/05/12
نامه تأیید سازمان مبنی بر تغییرات امیدنامه مجمع 13971029 تصویب اضافه نمودن نماد تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به موضوع بازارگردانی و تصویب هزینه حق عضویت کانون 1397/11/06
تغییرات امیدنامه مجمع 13971029 تصویب اضافه نمودن نماد تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به موضوع بازارگردانی و تصویب هزینه حق عضویت کانون 1397/11/06
تغییرات امیدنامه مجمع 13970802 تصویب هزینه مجمع و تغییر حسابرس 1397/08/22
مجمع سالانه صندوق، تصویب صورت مالی، تغییر حسابرس، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار مورخ 13970802 1397/08/22
مجمع تغییر کارمزد مدیر 13970621 و تاییدیه سازمان 1397/07/02
ثبت صوررتجلسه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان مبنی بر افزودن نماد شرکتهای لیزینگ پارسیان و تجارت الکترونیک پارسیان کیش به نمادهای موضوع بازارگردان 1397/02/02
نامه تایید سازمان مبنی بر ثبت صوررتجلسه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان مبنی بر افزودن نماد شرکتهای لیزینگ پارسیان و تجارت الکترونیک پارسیان کیش به نمادهای موضوع بازارگردان 1397/02/02
مجمع افزایش هزینه های حسابرس و تایید هزینه های مجمع 1396/08/03
تایید افزایش هزینه های حسابرس 1396/08/03
مجمع سالانه صندوق امید لوتوس پارسیان 1396/08/03
تصویب مجمع سالانه صندوق امید 1396/08/03
نامه تایید مجوز افزایش حداقل سفارش انباشته 1396/07/05
مجمع افزایش حداقل سفارش انباشته 1396/07/05
مجمع تمدید مجوز صندوق 1396/07/01
نامه تایید سازمان بابت تمدید مجوز صندوق 1396/07/01
اصلاحیه مجمع سالانه مورخ 1395/07/18 1395/12/23
نامه تایید سازمان مجمع سالانه مورخ 1395/07/18 1395/12/23
اصلاحیه صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1395/07/18 1395/12/21
اصلاحیه نامه تایید سازمان مجمع سالانه مورخ 1395/07/18 1395/12/21
نامه تایید سازمان در خصوص تغییر هزینه نرم افزار 1395/08/08
نامه تایید سازمان درخصوص مجمع سالانه 1395/08/08
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1395/07/18 1395/08/08
صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار مورخ 1395/07/18 1395/08/08
تغییر هزینه حسابرس و متولی 1395/02/14
نامه تایید سازمان در خصوص تغییر هزینه 1395/02/14
مجمع سالانه مورخ 1394/08/16 1394/09/15
نامه سازمان در خصوص مجمع سالانه 1394/09/15
صورت جلسه افزایش کارمزد متولی 1394/05/17
صورت جلسه تغییر هزینه کارمزد حسابرس 1394/03/31
مجمع تغییر آدرس 1394/03/10
صورتجلسه مجمع موسس 1393/09/23