بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 مرداد ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان(حسابرسی شده)(اصلاحیه) 1398/08/01
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 مرداد ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان(حسابرسی شده) 1398/07/16
صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 مرداد ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان(حسابرسی شده) 1398/07/16
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 مرداد ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 1398/06/31
صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 مرداد ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 1398/06/31
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 مردادماه 98 1398/06/03
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 تیر ماه 98 1398/05/06
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 خرداد ماه 98 1398/04/03
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی امید لوتوس پارسیان 1398/04/02
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 1398/04/02
صورتهای مالی 6 ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید لوتوس پارسیان حسابرسی شده(اصلاحیه) 1398/03/11
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 اردیبهشت ماه 98 1398/03/04
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 فروردین ماه 98 1398/02/09
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 29 اسفند ماه 97 1398/01/10
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید لوتوس پارسیان (حسابرسی شده) 1397/12/20
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید لوتوس پارسیان (حسابرسی شده) 1397/12/20
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 1397/12/14
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 1397/12/14
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/10/30 1397/11/10
فایل با کیفیت گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/09/30 1397/10/22
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/09/30 1397/10/10
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30آبان ماه 1397صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 1397/09/27
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 30آبان ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 1397/09/27
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/08/30 1397/09/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/07/30 1397/08/06
صورتهاي مالي سالانه منتهي به 31 مرداد ماه 1397 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني اميد لوتوس پارسيان(حسابرسي شده) 1397/07/18
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31 مردادماه 1397 صندوق اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان(حسابرسی شده) 1397/07/18
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/06/31 1397/07/10
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 صندوق اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 1397/06/31
صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید لوتوس پارسیان 1397/06/31
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/05/31 1397/06/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/04/31 1397/05/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 97/03/31 1397/04/10
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت 1397 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید لوتوس پارسیان 1397/03/21
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1397 صندوق اختصاصی بازار گردانی امید لوتوس پارسیان 1397/03/21
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به31/02/97 1397/03/09
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به31/01/97 1397/02/10
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 29 اسفند1396 1397/01/20
گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 1396/11/30صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید لوتوس پارسیان(حسابرسی شده) 1396/12/28
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید لوتوس پارسیان(حسابرسی شده) 1396/12/28
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 1396/12/13
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 1396/12/13
گزارش پرتفو ماهانه منتهی به 30/11/1396 1396/12/09
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 96/10/30 1396/11/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 96/09/30 1396/10/24
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1396 صندوق اختصاصی بازار گردانی امیدلوتوس پارسیان 1396/09/27
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 30آبان ماه 1396 صندوق اختصاصی بازار گردانی امید لوتوس پارسیان 1396/09/27
صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 مردادماه 1396 صندوق اختصاصی بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان(حسابرسی شده) 1396/07/11
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 مردادماه 1396صندوق اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان(حسابرسی شده) 1396/07/11
صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 مردادماه 1396 صندوق اختصاصی بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان 1396/06/21
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 مردادماه 1396صندوق اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 1396/06/21
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1396 صندوق اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 1396/03/23
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1396 صندوق اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 1396/03/23
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1395 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید لوتوس پارسیان(حسابرسی شده) 1395/12/25
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1395 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید لوتوس پارسیان(حسابرسی شده) 1395/12/25
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1395 صندوق اختصاصی بازار گردانی امید لوتوس پارسیان(حسابرسی نشده) 1395/12/15
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1395 صندوق اختصاصی بازار گردانی امید لوتوس پارسیان (حسابرسی نشده 1395/12/15
تایید سازمان در خصوص مجمع سالانه 18/07/1395 1395/11/23
صورتجلسه مجمع سالانه 18/07/1395 1395/11/23
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 30آبان ماه 1395 صندوق امید لوتوس پارسیان 1395/09/22
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30آبان ماه 1395 صندوق ا مید لوتوس پارسیان 1395/09/22
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 مرداد ماه 1395 (حسابرسی شده) 1395/07/06
صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 مردادماه 1395 صندوق امید لوتوس پارسیان (حسابرسی) 1395/07/06
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 مرداد ماه 1395 صندوق امید لوتوس پارسیان 1395/06/24
صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 مردادماه 1395 صندوق امید لوتوس پارسیان 1395/06/24
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395 صندوق امید لوتوس پارسیان 1395/03/25
صورتهای مالی 9 ماهه ی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395-امید لوتوس پارسیان 1395/03/25
صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30 بهمن ماه 1394 1395/03/08
گزارش عملکرد 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30 بهمن ماه 1394 1395/01/22
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 30بهمن1394 1394/12/12
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1394 1394/12/12
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 30آبان 1394 1394/09/25
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30 آبان 1394 1394/09/25
صورتهای مالی 11 ماه و 3 روز منتهی به 31 مردادماه 1394 حسابرسی شده 1394/07/21
گزارش عملکرد 1394/05/31 حسابرسی شده 1394/07/21
صورتهای مالی 11 ماه و 3 روز منتهی به 31 مردادماه 1394 1394/06/24
گزارش عملکرد 1394/05/31 1394/06/24
خلاصه عملکرد منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1394 1394/03/18
صورتهای مالی نه ماهه ی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1394 1394/03/18
گزارش عملکرد حسابرسی شده 1394/01/18
صورتهای مالی 13931130 شش ماهه حسابرسی شده 1394/01/18
عملکرد13931130 1393/12/26
صورتهای مالی 13931130 شش ماهه 1393/12/26
13930830-با تایید متولی 1393/11/13
صورتهای مالی 13930628- با تایید متولی 1393/11/13
گزارش عملکرد30/08/1393 1393/09/29
صورتهای مالی صندوق امید لوتوس پارسیان13930830 1393/09/29