اخبار

عنوان تاریخ درج
برگزاری مجمع صندوق ساعت 13 مورخ 14000405 1400/04/02
برگزاری مجمع صندوق ساعت 13 مورخ 14000412 1400/03/30
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 13 مورخ 14000323 1400/03/23
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 14 مورخ 14000318 1400/03/18
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 13 مورخ 14000318 1400/03/18
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 13 مورخ 14000317 1400/03/17
برگزاری مجمع صندوق ساعت 13 مورخ 14000323 1400/03/12
برگزاری مجمع صندوق ساعت 14 مورخ 14000318 1400/03/12
برگزاری مجمع صندوق ساعت 13 مورخ 14000318 1400/03/12
برگزاری مجمع صندوق ساعت 13 مورخ 14000317 1400/03/12
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 13 مورخ 14000215 1400/02/15
برگزاری مجمع صندوق ساعت 13 مورخ 14000215 1400/02/12
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 13 مورخ 14000128 1400/01/28
برگزاری مجمع صندوق ساعت 13 مورخ 14000128 1400/01/28
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 13 مورخ 14000121 1400/01/21
برگزاری مجمع صندوق ساعت 13 مورخ 14000121 1400/01/21
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 13 مورخ 13991008 1399/10/08
برگزاری مجمع صندوق ساعت 13 مورخ 13991008 1399/10/08
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 15 مورخ 13990824 1399/08/24
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 14 مورخ 13990824 1399/08/24
برگزاری مجمع صندوق ساعت 15 مورخ 13990824 1399/08/12
برگزاری مجمع صندوق ساعت 14 مورخ 13990824 1399/08/12
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 15 مورخ 13990805 1399/08/05
اسامی حاضرین در مجمع سالانه ساعت 14 مورخ 13990805 1399/08/05
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 13 مورخ 13990723 1399/07/23
برگزاری مجمع صندوق ساعت 13 مورخ 13990723 1399/07/23
برگزاری مجمع صندوق ساعت 15 مورخ 13990805 1399/07/22
برگزاری مجمع سالانه صندوق ساعت 14 مورخ 13990805 1399/07/22
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 13 مورخ 13990715 1399/07/15
برگزاری مجمع عمومی صندوق ساعت 13 مورخ 13990715 1399/07/15
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 13 مورخ 13990708 1399/07/08
برگزاری مجمع عمومی صندوق ساعت 13 مورخ 13990708 1399/07/07
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 13990622 1399/06/22
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 13 مورخ 13990619 1399/06/19
آگهی دعوت به مجمع امیدنامه ای مورخ 13990619 1399/06/19
آگهی دعوت به مجمع اساسنامه ای مورخ 13990622 1399/06/12
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 13 مورخ 13990508 1399/05/08
برگزاری مجمع مورخ 13990508 ساعت 13 1399/04/29
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 13 مورخ 13990414 1399/04/14
برگزاری مجمع مورخ 13990414 ساعت 13 1399/04/03
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 13 مورخ 13990220 1399/02/20
برگزاری مجمع عمومی صندوق ساعت 13 مورخ 13990220 1399/02/09
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 14 مورخ 13981210 1398/12/10
برگزاری مجمع عمومی صندوق ساعت 14مورخ 13981210 1398/11/30
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 15 مورخ 13981113 1398/11/13
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 14 مورخ 13981113 1398/11/13
برگزاری مجمع عمومی صندوق ساعت 15مورخ 13981113 1398/10/28
برگزاری مجمع عمومی صندوق ساعت 14مورخ 13981113 1398/10/28
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 14 مورخ 13980729 1398/07/29
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 15 مورخ 13980729 1398/07/29
برگزاری مجمع سالانه صندوق ساعت 14 مورخ 13980729 1398/07/17
برگزاری مجمع عمومی صندوق ساعت 15 مورخ 13980729 1398/07/17
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 14 مورخ 13980602 1398/06/02
برگزاری مجمع ساعت 14 امیدنامه ای مورخ 13980602 1398/05/23
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 11مورخ 13980311 1398/03/11
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 10 مورخ 13980311 1398/03/11
برگزاری مجمع ساعت 11 امیدنامه ای مورخ 13980311 1398/02/31
برگزاری مجمع ساعت 10 اساسنامه ای مورخ 13980311 1398/02/31
تغییر هویت دیداری صندوق سرمایه گذاری امید لوتوس پارسیان 1398/02/21
اسامی حاضرین در مجمع 1397/10/29 1397/10/29
آگهی دعوت به مجمع 1397/10/29 1397/10/18
اسامی حاضرین در مجمع 1397/08/02 1397/08/02
اسامی حاضرین در مجمع سالانه 1397/08/02 1397/08/02
آگهی دعوت به مجمع 13970802 1397/07/22
آگهی دعوت به مجمع سالانه 13970802 1397/07/22
اسامی حاضرین در مجمع 1397/06/21 1397/06/21
برگزاری مجمع صندوق مورخ 1397/06/21 1397/06/11
دعوت به مجمع 1396/12/08 1396/11/29
دعوت به مجمع مورخ 96/07/22 1396/07/11
دعوت به مجمع مورخ 96/06/22 1396/06/12
اسامی حاضران در مجمع 1395/12/10 صندوق 1395/12/22
مجمع سالانه صندوق 1395/07/11
مجمع صندوق 1394/12/17
دعوت به مجمع سالانه 1394/07/29
تصویب افزایش کارمزد متولی صندوق 1394/05/17
دعوت به مجمع 1394/04/16
دعوت به مجمع 1394/02/14