مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه و تایید سازمان مجمع 14000321 افزایش سقف 80 میلیون 1400/03/31
صورتجلسه اصلاحی مجمع اضافه شدن نماد فخوز و حذف ایساتیس و نوویرا 14000215 1400/02/22
صورتجلسه مجمع اضافه شدن نماد فخوز و حذف ایساتیس و نوویرا 14000215 1400/02/21
تایید سازمان و صورتجلسه مجمع حذف نمادهای سپر و شنفت، تغییر هزینه نرم افزار هر نماد 84 میلیون ریال مجمع 100 میلیون و تیین سقف بدهی مورخ 14000121 1400/02/15
مجمع افزودن نمادهای سایپایی مورخ 14000128 1400/02/06
مجمع حذف نمادهای سپر و شنفت، تغییر هزینه نرم افزار هر نماد 84 میلیون ریال مجمع 100 میلیون و تیین سقف بدهی مورخ 14000121 1400/02/06
مجمع افزایش حق الزحمه حسابرس 13990805 ساعت 15 و تایید سازمان 1399/12/10
صورتجلسه سالانه امید 13990805 1399/10/27
تایید سازمان مجمع سالانه 13990805 1399/10/27
صورتجلسه مجمع اضافه شدن آپ و اصلاح نمادها 13991008 1399/10/21
صورتجلسه مجمع 13990824 تغییر متولی ساعت 14 1399/10/02
صورتجلسه مجمع 13990824 تغییر متولی و کارمزد متولی ساعت 15 1399/10/02
صورتجلسه مجمع افزودن نماد بدون تایید طبق اطلاعیه سازمان مورخ 13990723 1399/08/19
صورتجلسه و تایید سازمان افزودن نماد و سقف صندوق 13990715 1399/07/27
صورتجلسه مجمع 13990708 اضافه شدن نماد جدید و تغییر کارمزد مدیر صندوق 1399/07/12
صورتجلسه مجمع 13990619 نماد شستا و اصلاح شرایط بازارگردانی برخی نمادها 1399/07/05
صورتجلسه و تایید سازمان تمدید مجوز امید 13990622 1399/06/25
صورتجلسه اصلاح شده افزایش سقف صندوق و اضافه شدن نماد ثروت مجمع امید 13990220 مورخ ساعت 1399/05/12
صورتجلسه اضافه شدن نماد صندوق های داریک، ایساتیس، سپر سرمایه بیدا و نوویرا به اوراق موضوع بازارگردانی مجمع امید 13990805 1399/05/11
تایید سازمان اضافه شدن نماد صندوق های داریک، ایساتیس، سپر سرمایه بیدا و نوویرا به اوراق موضوع بازارگردانی مجمع امید 13990805 1399/05/11
صورتجلسه و تایید سازمان اضافه شدن نماد طلا و اعتماد مجمع امید 13990414 مورخ ساعت 13 1399/05/05
تایید سازمان صورتجلسه افزایش سقف صندوق و اضافه شدن نماد ثروت مجمع امید 13990220 مورخ ساعت 13 1399/03/13
صورتجلسه افزایش سقف صندوق و اضافه شدن نماد ثروت مجمع امید 13990220 مورخ ساعت 13 1399/03/13
نامه تایید سازمان مجمع 13981113 ساعت 15 1399/01/22
صورتجلسه مجمع مورخ 13981113 ساعت 15 1398/12/25
تایید سازمان صورتجلسه مجمع مورخ 13981113 ساعت 15 1398/12/25
صورتجلسه مجمع مورخ 13981210 ساعت 14 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق 1398/12/19
نامه تایید سازمان مجمع 13981210 ساعت 14 1398/12/19
صورتجلسه مجمع سالانه تصویب صورت های مالی مورخ 13980729 1398/09/12
تائید سازمان مجمع سالانه تصویب صورت های مالی مورخ 13980729 1398/09/12
تغییرات امیدنامه مجمع عمومی هزینه مجمع، حق الزحمه حسابرس مورخ 139807029 1398/09/12
نامه تایید سازمان مجمع عمومی هزینه مجمع، حق الزحمه حسابرس مورخ 139807029 1398/09/12
صورتجلسه تغییرات امیدنامه مجمع 13980602 تصویب اضافه نمودن نماد صندوق بادرآمد ثابت تصمیم جهت بازارگردانی و حذف کارمزد ابطال 1398/06/16
صورتجلسه تصویب اساسنامه جدید NAV جداگانه / اعمال تغییرات از تاریخ 1398/06/31 1398/05/12
صورتجلسه تصویب امیدنامه جدید NAV جداگانه / تصویب هزینه نرم افزار / تصویب کارمزد متولی اعمال تغییرات از تاریخ 1398/06/31 1398/05/12
نامه تأیید سازمان مبنی بر تغییرات امیدنامه مجمع 13971029 تصویب اضافه نمودن نماد تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به موضوع بازارگردانی و تصویب هزینه حق عضویت کانون 1397/11/06
تغییرات امیدنامه مجمع 13971029 تصویب اضافه نمودن نماد تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به موضوع بازارگردانی و تصویب هزینه حق عضویت کانون 1397/11/06
تغییرات امیدنامه مجمع 13970802 تصویب هزینه مجمع و تغییر حسابرس 1397/08/22
مجمع سالانه صندوق، تصویب صورت مالی، تغییر حسابرس، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار مورخ 13970802 1397/08/22
مجمع تغییر کارمزد مدیر 13970621 و تاییدیه سازمان 1397/07/02
ثبت صوررتجلسه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان مبنی بر افزودن نماد شرکتهای لیزینگ پارسیان و تجارت الکترونیک پارسیان کیش به نمادهای موضوع بازارگردان 1397/02/02
نامه تایید سازمان مبنی بر ثبت صوررتجلسه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان مبنی بر افزودن نماد شرکتهای لیزینگ پارسیان و تجارت الکترونیک پارسیان کیش به نمادهای موضوع بازارگردان 1397/02/02
مجمع افزایش هزینه های حسابرس و تایید هزینه های مجمع 1396/08/03
تایید افزایش هزینه های حسابرس 1396/08/03
مجمع سالانه صندوق امید لوتوس پارسیان 1396/08/03
تصویب مجمع سالانه صندوق امید 1396/08/03
نامه تایید مجوز افزایش حداقل سفارش انباشته 1396/07/05
مجمع افزایش حداقل سفارش انباشته 1396/07/05
مجمع تمدید مجوز صندوق 1396/07/01
نامه تایید سازمان بابت تمدید مجوز صندوق 1396/07/01
اصلاحیه مجمع سالانه مورخ 1395/07/18 1395/12/23
نامه تایید سازمان مجمع سالانه مورخ 1395/07/18 1395/12/23
اصلاحیه صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1395/07/18 1395/12/21
اصلاحیه نامه تایید سازمان مجمع سالانه مورخ 1395/07/18 1395/12/21
نامه تایید سازمان در خصوص تغییر هزینه نرم افزار 1395/08/08
نامه تایید سازمان درخصوص مجمع سالانه 1395/08/08
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1395/07/18 1395/08/08
صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار مورخ 1395/07/18 1395/08/08
تغییر هزینه حسابرس و متولی 1395/02/14
نامه تایید سازمان در خصوص تغییر هزینه 1395/02/14
مجمع سالانه مورخ 1394/08/16 1394/09/15
نامه سازمان در خصوص مجمع سالانه 1394/09/15
صورت جلسه افزایش کارمزد متولی 1394/05/17
صورت جلسه تغییر هزینه کارمزد حسابرس 1394/03/31
مجمع تغییر آدرس 1394/03/10
صورتجلسه مجمع موسس 1393/09/23